Nieuws

Belastingpakket 2020
Het belastingpakket bestaat dit jaar uit zes wetsvoorstellen. Naast het Belastingplan 2020 en de Overige Fiscale maatregelen zijn de volgende wetsvoorstellen ingediend: Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, Wet bronbelasting 2021, Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven en Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.
Allereerst een overzicht van de wijzigingen in het wetsvoorstel Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De overige wetsvoorstellen worden hieronder kort toegelicht.
Inkomstenbelasting

het tweeschijvenstelsel wordt versneld ingevoerd met voor 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%
de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden extra verhoogd
de bestuursrechtelijke dwangsommen mogen niet meer in aftrek worden gebracht
geldsommen betaald aan een staat of een onderdeel daarvan in het kader van een strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing mogen niet meer in aftrek worden gebracht
inkomen uit aanmerkelijk belang kan niet boetevrij worden ingekeerd voor de inkeerregeling wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen
voor de definitie van de vaste inrichting en de vaste vertegenwoordiger wordt aangesloten bij de definitie in de belastingverdragen
voor spontane aangiften bij aanslagbelastingen gaan dezelfde wettelijke correctie- en sanctiebevoegdheden gelden als bij een uitnodiging tot het doen van aangifte

Loonbelasting

WKR: de vrije ruimte over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 wordt verruimd tot 1,7%, over het restant van de loonsom blijft het percentage 1,2%
WKR: er komt een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van kosten voor een VOG
WKR: de aangifte van de verschuldigde eindheffing vanwege het overschrijden van de vrije ruimte kan in het vervolg met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar worden gedaan
WKR: waarde van producten uit het eigen bedrijf wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer
de vrijwilligersvergoeding wordt vanaf 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd
door de werkgever aan de werknemer vergoede of voor de werknemer betaalde (buitenlandse) bestuursrechtelijke dwangsommen of geldsommen in het kader van een (buitenlandse) strafbeschikking mogen niet meer worden aangewezen als eindheffingsbestanddelen
het aantal aanvraagmomenten en het uiterste aanvraagmoment van de S&O-afdrachtvermindering worden aangepast

Vennootschapsbelasting

de voorgestelde verlaging van het hoge Vpb-tarief gaat niet door. Het hoge Vpb-tarief blijft in 2020 25% en zal per 1 januari 2021 worden verlaagd naar 21,7%. De verlaging van het lage Vpb-tarief wordt niet aangepast en dat tarief komt met ingang van 1 januari 2021 uit op 15%.
de Vpb-vrijstellingen voor onderwijs en onderzoek (de onderwijsvrijstelling), interne activiteiten en de quasi-inbestedingsvrijstelling worden verruimd
de bestuursrechtelijke dwangsommen mogen niet meer in aftrek worden gebracht
geldsommen betaald aan een staat of een onderdeel daarvan in het kader van een strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing mogen niet meer in aftrek worden gebracht
voor de definitie van de vaste inrichting en de vaste vertegenwoordiger wordt aangesloten bij de definitie in de belastingverdragen
de earningsstrippingmaatregel wordt herzien
er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte Vpb wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

Omzetbelasting

het btw-tarief voor elektronische uitgaven wordt verlaagd

Schenk- en erfbelasting

er wordt geen belastingrente in rekening gebracht indien het verzoek om een voorlopige aanslag of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt indien de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte

Overig

de verhuurderheffing voor nieuwbouw in schaarstegebieden wordt structureel verminderd en voor woningen met een tijdelijk karakter geldt een tijdelijke vrijstelling
de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak worden verder verhoogd
invoering vrijstelling van assurantiebelasting voor verzekeringen op de zogenoemde verzuimverzekeringen en WGA- en Ziekteweteigenrisicodragers en voor brede weersverzekeringen die zijn afgesloten door actieve landbouwers
vergrijpboeten die worden opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden worden openbaar gemaakt
de afvalstoffenbelasting wordt aangepast
het gebruik WOZ-waarden door bestuursorganen en derden wordt aangepast
burgers kunnen gaan kiezen of zij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen
voor de autogerelateerde belastingen wordt de nieuwe WLTP-testmethode ingevoerd
de benzineauto met compressieontsteking wordt uitgezonderd van dieseltoeslag in de BPM
de fijnstoftoeslag voor dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s wordt aangepast

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord
Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 in Nederland met 49% krijgt onder andere gestalte met de maatregelen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Het betreft fiscale maatregelen op het terrein van mobiliteit, gebouwde omgeving en afval.
Wet bronbelasting 2021
Met deze wet, die in 2021 ingaat, wordt voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort voor doorstroomactiviteiten naar laagbelastende landen en wordt het risico van belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belastinggrondslag naar laagbelastende landen verkleind.
Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven wordt afgeschaft. In de plaats daarvan komt er een vervangende regeling: de subsidieregeling STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze regeling gaat pas in 2021 in.
Wet implementatierichtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten
Hiermee wordt geregeld dat de benodigde aanpassingen uit de Richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging intracommunautair handelsverkeer in de wet wordt geïmplementeerd (de zogenoemde quick fixes).
Verder heeft het kabinet nog een aantal fiscale maatregelen aangekondigd die een relatie hebben met Belastingplan 2020. De voorstellen hiervoor moeten nog worden ingediend:

Aanpassing van de liquidatie en stakingsverliesregeling (2021)
Innovatiebox, iets minder voordelig (2021) – verhoging van het tarief van de innovatiebox van 7% naar 9%
Einde betalingskorting vpb (2021)

Wij gebruiken cookies om het u makkelijker te maken. Om te voldoen aan de e-Privacy richtlijn moeten we u toestemming vragen om cookies te plaatsen. meer informatie

Cookiebeleid van Pondera Administratie en Belastingadvies

Pondera Administratie en Belastingadvies gebruikt cookies om het gebruik van onze website voor u aangenamer te maken, te analyseren en om de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Om uw privacy te waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website te verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Op deze pagina geven wij u zo veel mogelijk informatie over de cookies die wij inzetten.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die worden opgeslagen op uw pc, laptop, smartphone of tablet. Vrijwel alle websites gebruiken deze. Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Daarnaast helpt het ons te zien hoe onze website gebruikt wordt en hoe wij onze website verder kunnen verbeteren. U bent vrij om cookies uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal kan werken.

Functionele of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan:

• het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens invullen van bijvoorbeeld een contactformulier, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen

• het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, als u veel gegevens moet invullen bij een contactformulier

• het opslaan van voorkeuren, zoals locatie

• het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven

• het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren

• het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren

Google Analytics

Pondera Administratie en Belastingadvies verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik, door gebruik van Google Analytics. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe onze website gebruikt wordt en hoe wij deze verder kunnen verbeteren. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt. Wij kunnen een IP-adres nooit terugleiden tot een bepaalde gebruikers.

Hoe kunt u cookies weigeren?

In uw browser kun u instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. U kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Het kan zijn dat wanneer u alle cookies weigert, bepaalde functionaliteiten niet meer werken.

Contact

Voor vragen en of opmerking over het cookiebeleid kun u mailen naar info@pondera-administratie.nl

Sluiten